top of page
Cover CIIM_About-3.png
คำชื่นชม

วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม มุ่งสู่การส่งเสริมสถาบันสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลก

วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม เราพร้อมเพิ่มทักษะดิจิทัล การคิดเชิงนวัตกรรม ทุกวิชา ทุกหลักสูตร ตอบโจทย์การก้าวสู่การเป็นนักบริหารจัดการ นักสร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม และผู้สนใจเพิ่มพูนทักษะความรู้สู่ความสำเร็จในอนาคต

คำชื่นชม

วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สร้างผู้นำด้านนวัตกรรม เพื่อสู่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม เราต้อนรับผู้เรียนจากทุกสาขาอาชีพ

เพื่อสานต่อความสำเร็จในงานด้านวิจัย การสร้างสรรค์ และจัดการนวัตกรรมทั้งด้านวิทยาศาสตร์

Cover CIIM_ความร่วมมือ.png

Our 
Story

เกี่ยวกับวิทยาลัย

การสร้างสรรค์นวัตกรรม คือ รากฐานสำคัญ ของการปฏิรูปการศึกษา

 

พันธกิจ

 

การพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาด้านนวัตกรรมและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมในด้านการบริหาร การศึกษาและการบริหารภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมด้วยการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกำลังคนทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์ของประเทศ

วิสัยทัศน์

 

“ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม เราจะเป็นผู้นำด้านการศึกษาวิจัย และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยด้วยนโยบายเชิงรุก รองรับทุกการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และสอดคล้องกับบริบทในการพัฒนาประเทศ ”

เกี่ยวกับ

สารจากคณบดี

วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม เรามีเป้าหมายที่จะสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในระดับปริญญาโทและเอก เพื่อเตรียมพร้อมทักษะผู้เรียน ในด้านการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การเรียนรู้ร่วมกัน และการค้นคว้าวิจัย เพื่อต่อยอดความรู้ประสบการณ์ของท่านร่วมกับความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ของวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์งานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมต่อไปในอนาคต

 

รศ. ดร.สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี

รักษาการแทนคณบดี 

_DSC8606.jpg
บริการ

หลักสูตรของเรา

วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

สาขาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Management Program in Innovation and Industrial Management

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Management (Innovation and Industrial Management)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : กจ.ม. (การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.M. (Innovation and Industrial Management)

การจัดการเรียนการศึกษา

 • ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

 • นอกวัน เวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์)

การรับเข้าศึกษา

 • รับทั้งนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างชาติ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • 36 หน่วยกิต

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • 50,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

 • หลักสูตร 2 ปี

แผนการศึกษา

แผน ก1

ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และอาจมีการกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันกำหนด รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ก2

ทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ข

เป็นแผนที่เน้นการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

(หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2564)

ชื่อภาษาไทย:      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in Innovation and Industrial Management

ชื่อเต็ม (ไทย) :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Doctor of Philosophy (Innovation and Industrial Management)

ชื่อย่อ (ไทย) :        ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :    Ph.D. (Innovation and Industrial Management)

การจัดการเรียนการศึกษา

 • ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

 • นอกวัน เวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์)

การรับเข้าศึกษา

 • รับทั้งนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างชาติ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • 54 หน่วยกิต

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • 100,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

 • หลักสูตร 3 ปี

แผนการศึกษา

แบบ 1.1

(ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท) 54 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์        54 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาสัมมนา (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)      2 หน่วยกิต

แบบ 2.1

(ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท)  54 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาบังคับ                                                 9 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือก                                                  9 หน่วยกิต

ง. หมวดวิชาสัมมนา (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)       2 หน่วยกิต

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์รายวิชา

 • การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

 • การจัดการความเสี่ยงนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

 • การจัดการธุรกิจนวัตกรรม

 • ภาวะผู้นำในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

 • การจัดการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครทางหน้าเว๊ปไซต์ www.klix.kmitl.ac.th/course_catagory/ciim

Poster โครงการการคิดค้นการประดิษฐ์ผลผลิตทางน.jpg

โครงการคิดค้นการประดิษฐ์ผลผลิตทางนวัตกรรมการเพื่ออุตสาหกรรม ✨

⭐️ บรรยายการพัฒนาประดิษฐ์ผลผลิตทางนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม โดย รศ ดร.กนกพร สมพรไพลิน

⭐️ บรรยายเชิงปฏิบัติ การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ กำหนดทิศทาง และแผนปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรม โดย ผศ ดร.ทอแสงรัศมี  ถีถะแก้ว

⭐️ Workshop การกำหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ การสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนา 

🗓️ วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567
📍 สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ตึกอธิการบดี)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หมายเหตุ: 
- รับจำนวนจำกัด
- ฟรี! การเข้าร่วมโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนฟรี
Field of Flowers

Welcome to CIIM

📣 ประกาศ ‼️ รับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2567🧡 💜

วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

👑 ระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

- แบบ 1.1 (แบบทำวิทยานิพนธ์)

- แบบ 2.1 (แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

👑 ระดับปริญญาโทหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

- แผน ก แบบ ก 1(แบบทำวิทยานิพนธ์)

- แผน ข (แบบเรียนรายวิชาและการค้นคว้าอิสระ)

📚 เรียนวันเสาร์และอาทิตย์

📍 วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

🔸สมัครได้ที่ : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/

ตั้งแต่วันนี้ -  10 พฤษภาคม 2567

จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

6

ปีแห่งประสบการณ์

29

จำนวนนักศึกษาปริญญาโท

41

จำนวนนักศึกษาปริญญาเอก

9

พาร์ตเนอร์นานาชาติ

What is Innovation?

_DSC8600.jpg

นวัตกรรมคืออะไร?

นวัตกรรม คือ สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ และมีคุณค่า

New + Value = Innovation

ซึ่งคนเราทุกคนมีศักยภาพความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ทุกคน

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะมีเป้าหมายตอบโจทย์ในมิติใด และสร้างคุณค่าได้อย่างไรนั้น

อยู่ที่กระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างสรรค์ให้กลายเป็นนวัตกรรม

ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งในรูปแบบผลงานสิ่งประดิษฐ์ ความคิด การบริการจัดการ

และการเรียนรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมจะทำให้นวัตกรรมเกิดขึ้น และถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง มีผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้ในทุกมิติ ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

 

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สจล.

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 

Team

ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย

เราพร้อมเปิดพื้นที่การเรียนรู้ ด้วยทีมคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ พร้อมให้การดูแลทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

CIIM Learning Space for Innovative Thinking and Management Skills

LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 1-2566_231003_1.jpg
LINE_ALBUM_สถาปนา KMITL 63 ปี_231004_1.jpg
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 22563_231004_1.jpg
S__25894938.jpg
LINE_ALBUM_Expo_231004_2.jpg
LINE_ALBUM_Expo_231004_1.jpg

กิจกรรมลอยกระทง ๒๕๖๖

S__23273518.jpg
S__27492368.jpg
S__27492365.jpg

สัมมนา สจล.รุกพัฒนานวัตกรรม

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 30-31 มีนาคม 2024

Poster โครงการ ECC.jpg
EEC วิทยากรเสวนา_0.jpg
S__27877397.jpg
ติดต่อ

ติดต่อ

วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 Chalong Krung 1 Alley, Lat Krabang, Khet Lat Krabang, Krung Thep Maha Nakhon 10520

อีเมล : ciim@kmitl.ac.th 

โทร : 0-2329-8228 – 2035

แฟกซ์ : 0-2329-6666

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter

ขอบคุณที่ส่งข้อมูล!

bottom of page